Biuletyn Informacji Publicznej
Cena Benzyny 95: 6,23 PLN
Cena Oleju Napędowego: 6,17 PLN
Cena Gazu: 89,00 PLN
Ostatnia aktualizacja: 2024-06-11 12:06:56

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie

Deklaracja Dostępności

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie.

Oświadczenie sporządzone dnia: 13.11.2023 r. . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się dzwoniąc na numer tel.: +48  33 875 36 61 lub zgk@zgk.andrychow.pl. Ta sama drogą można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiejś jej elementów. Można także żądać udostepnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeśli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwe, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem, Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością znajduje się w dwukondygnacyjnym budynku przy ul. Batorego 24 w Andrychowie.

 1. W rejonie ZGK Sp. z o. o. znajdują się cztery przystanki autobusowe w odległości do 200 m: dwa na ul. Przemysłowej oraz dwa na ul. Batorego.
 2. Wejście/wjazd na teren ZGK Sp. z o. o. odbywa się poprzez bramę zlokalizowaną przy ul. Batorego 24.
 3. Wejście do budynku, w którym mieści się ZGK Sp. z o. o. odbywa się poprzez wejście główne od strony południowej. Drzwi szklane otwierają się na zewnątrz budynku, bez oznaczeń kontrastowych. Teren przed budynkiem jest przystosowany dla osób poruszających się m.in. na wózkach inwalidzkich.
 4. Po wejściu do budynku głównym wejściem, po prawej stronie znajduje się stanowisko portierni. Na wprost umieszczone są szklane drzwi otwierane również na zewnątrz, bez oznaczeń kontrastowych.
 5. Po wejściu do budynku głównym wejściem znajduje się obszerny hol, a po jego prawej stronie znajduje się tablica informacyjna z oznaczeniem biur.
 6. Wejście pracownicze do ZGK Sp. z o. o. od strony północnej nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, np. poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi jednoskrzydłowe otwierane są na zewnątrz budynku, bez oznaczeń kontrastowych.
 7. Na piętro budynku prowadzą schody niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
 8. W budynku nie ma toalety dla interesantów, toaleta dla pracowników nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
 9. W budynku ZGK Sp. z o. o. można przebywać z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 10. Na miejscu nie ma osoby, która posługuje się językiem migowym.
 11. W budynku ni ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.