Biuletyn Informacji Publicznej
Cena Benzyny 95: 6,23 PLN
Cena Oleju Napędowego: 6,17 PLN
Cena Gazu: 89,00 PLN
Ostatnia aktualizacja: 2024-06-11 12:06:56

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie

Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdziecie Państwo najpopularniejsze pytania oraz odpowiedzi związane z naszą działalnością i Państwa zapytaniami. 
Opracował: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Referat Wymiaru Podatku i Opłat

Od lipca 2013 r. usługę odbioru od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zamian za opłatę zapewnia gmina. Opłata przekazywana gminie w zamian za świadczenie usługi odebrania i zagospodarowania odpadów będzie obowiązkowa.

Dlatego też właściciele nieruchomości zamieszkałych powinni wypowiedzieć umowę na odbieranie odpadów komunalnych zawartą indywidualnie. – w terminie wynikającym z zapisów umowy.

W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy mają podpisane umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie, wystarczy wypełnić i podpisać przesłany przez ZGK aneks do umowy, w którym strony ustalają termin obowiązywania umowy – do 30 czerwca 2013r.. Aneks ten należy następnie dostarczyć osobiście do ZGK Sp. z o.o. w Andrychowie ul. Batorego 24 (sekretariat lub pok nr 4) lub przesłać pocztą na adres: ZGK Sp. z o.o. w Andrychowie, ul. Batorego 24.

Przypominamy również, że w przypadku nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ( np. ogródki działkowe, cmentarze, sklepy, zakłady pracy, szkoły, przychodnie, biura, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej , domki letniskowe itp.) zasady pozbywania się zgromadzonych odpadów komunalnych pozostają bez zmian – czyli w dalszym ciągu właściciele tych nieruchomości muszą mieć podpisaną indywidualną umowę na wywóz odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do gminnego rejestru działalności regulowanej.

Rejestr ten jest dostępny na stronie :
http://www.andrychow.eu/e-samorzad/urzad-miejski/rejestry/wydzial-ochrony-srodowiska-rolnictwa-i-lesnictwa/

W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą ( np. sklep w budynku mieszkalnym) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w Urzędzie Miejskim w Andrychowie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniając ilość osób zamieszkałych, a następnie wpłacać wyliczoną opłatę na rzecz gminy. Odpady powstające w wyniku bytowania mieszkańców takiego domu będą odbierane i zagospodarowywane przez gminę w ramach w/w opłaty.

Natomiast na odbieranie odpadów komunalnych powstających w związku z funkcjonowaniem sklepu – właściciel nieruchomości musi zawrzeć indywidualną umowę na wywóz odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do gminnego rejestru działalności regulowanej.

Rejestr ten jest dostępny na stronie :
http://www.andrychow.eu/e-samorzad/urzad-miejski/rejestry/wydzial-ochrony-srodowiska-rolnictwa-i-lesnictwa/

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty, burmistrz określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc po uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, burmistrz określi w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dokładnie od 1 lipca 2006 r. klienci sklepów mają prawo do nieodpłatnego oddania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego w sklepie. Jednak mogą to zrobić tylko wtedy, gdy kupują nowe urządzenie tego samego typu i w tej samej ilości. Czyli kupując np. jeden toster, możemy oddać stary toster. Sklep nie musi przyjąć dwóch tosterów, gdy kupujemy tylko jeden. Kupując takie urządzenie, nie można oddać np. pralki.

Jeżeli jednak nie skorzystaliśmy z wyżej opisanej możliwości, możemy bezpłatnie oddać starą pralkę, telewizor, mikser itp. do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, który mieści się na terenie ZGK Sp. z o.o. w Andrychowie przy ul. Batorego 24 (czynny od pon. – pt w godz. 7.00 -14.30), można również skorzystać z organizowanych w naszej gminie zbiórek odpadów wielkogabarytowych czy „elektroodpadów”.

Po 1 lipca 2013r. możliwości oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pozostają praktycznie bez zmian, ale wydłużają się godziny otwarcia Punktu Zbierania Odpadów przy ul. Batorego 24 – będzie on czynny od 6.00-15.00 oraz dodatkowo w/w zużyty sprzęt będzie można bezpłatnie oddać w każdą pierwszą sobotę miesiąca od 6.00 do 14.00 do nowo utworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów przy ul. Biała Droga (teren składowiska odpadów).

Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Andrychów przyjęty stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Andrychowie (Uchwała nr XXIX-261-12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów), oraz Uchwała nr XXXIX-265-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012r.w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Andrychów.

Zmieszane (nieselektywnie zbierane) odpady komunalne odbierane będą z nieruchomości z następującą częstotliwością:

a) budynki jednorodzinne – nie rzadziej niż raz w miesiącu,

b) budynki wielomieszkaniowe – nie rzadziej niż dwa razy na tydzień.

Kto będzie wyposażał nieruchomość w pojemniki na odpady komunalne ?
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady należy do obowiązków właściciela nieruchomości. Szczegółowe regulacje w tym zakresie określone zostały w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów (Uchwała nr XXIX-261-12 Rady Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów).

Oczywiście – w Referacie Wymiaru Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Andrychowie (Rynek 16, pok nr 07, tel. 33 842 99 20) będzie możliwość uzyskania pomocy przy wypełnieniu deklaracji.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. zmiany liczby osób zamieszkałych) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.